เอกสารแจกไฟล์

รวมงานวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง ไฟล์ Word สามารถแก้ไขได้

รวมงานวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง ไฟล์ Word สามารถแก้ไขได้

รวมงานวิจัย ในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง ไฟล์ Word สามารถแก้ไขได้

รวมงานวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง ไฟล์ Word สามารถแก้ไขได้
รวมงานวิจัยใน ชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง ไฟล์ Word สามารถแก้ไขได้

ความหมาย  ความสำคัญ

การวิจัย ในชั้นเรียน หากแปลความหมายโดยการแยกคำหลัก ๆ จะเห็นได้ว่าประกอบด้วยคำว่า “การวิจัย”  และ “ชั้นเรียน” ซึ่งการวิจัยนั้นในบทที่ 1 ได้อธิบายความหมาย ความสำคัญ และหลักการไว้แล้ว ส่วนคำว่าชั้นเรียน หากสื่อตามความหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าสื่อถึง ครู นักเรียน ดังนั้นหากหมายรวมกันแล้วจะเห็นได้ว่า การวิจัย ในชั้นเรียน จะหมายถึงการวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับครูหรือนักเรียน นอกจากนี้ ความหมายของการวิจัย ในชั้นเรียนนั้นได้มีนักวิชาการ ได้นิยามความหมายที่คล้ายคลึงกันดังนี้

การวิจัย ในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเพื่อหานวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานั้นๆ การวิจัย ในชั้นเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่ดำเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอนสะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอำนาจให้ครูผู้สอน ( Field ,1997  อ้างถึงในสุภัทรา เอื้อวงศ์  ออนไลน์  2554)

การวิจัย ในชั้นเรียน เป็นการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการดำเนินงานทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญที่อยู่ที่การเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ (รัตนะ บัวสนธ์,2544)

ดาวน์โหลดไฟล์

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CUjJyR5mduYu4ACA7lyEWWbzeFCjSvSs?fbclid=IwAR28NyX1BjrFD7rAeTf-Ta8BD-VNcWZKZ_PdLkDxF0VHjd8mVErrM-dTY9I

แหล่งที่มา

คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button