แจกสื่อแจกไฟล์

แจกไฟล์!! สมุดบันทึกรักการอ่าน (ยิ่งอ่าน ยิ่งเก่ง)

แจกไฟล์!! สมุดบันทึกรักการอ่าน (ยิ่งอ่าน ยิ่งเก่ง)

แจกไฟล์!! สมุดบันทึกรักการอ่าน (ยิ่งอ่าน ยิ่งเก่ง)

แจกไฟล์!! สมุดบันทึกรักการอ่าน (ยิ่งอ่าน ยิ่งเก่ง)
แจกไฟล์!! สมุดบันทึกรักการอ่าน (ยิ่งอ่าน ยิ่งเก่ง)

ความหมายของการอ่าน

การอ่าน คือ กระบวนการที่ผู้อ่านรับรู้สารซึ่งเป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึก และ ความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การที่ผู้อ่านจะเข้าใจสารได้มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถในการใช้ความคิด

ความเป็นมาของบันทึกการอ่านกับกิจกรรมรักการอ่านตามรอยพระยุคลบาท

กิจกรรมรักการอ่านตามรอยพระยุคลบาท เป็นกิจกรรมที่งานห้องสมุดได้ดำเนินการส่งเสริมการอ่านตามโครงการรักการอ่าน มาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2541 ได้รับ เกียรติบัตรจากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า ได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ตามโครงการ บรรณารักษ์ชวนอ่าน วันที่ 28 ธันวาคม 2541 และเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมรักการอ่านตามรอยพระยุคลบาท ในปี 2546 เนื่องในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 48 พรรษา ในปี 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้ปี 2546 เป็นปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ต่อมาในปี 2562 ห้องสมุดโดยครูโศรยา จิรสารสวัสดิ์ ในฐานะบรรณารักษ์ได้นำเสนอกิจกรรมรักการอ่านตามรอยพระยุคลบาท ที่ประสบความสำเร็จจนได้รับโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การนำเสนอผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและการใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา นับได้ว่ากิจกรรมรักการอ่านตามรอยพระยุคลบาทของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การบันทึกจากการอ่านที่ดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสามารถในด้านต่อไปนี้

 1. จับใจความสำคัญของเรื่องได้
 2. ทราบว่าข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนต้องการศึกษา
 3. มีวิธีการบันทึกที่เป็นระบบ
 4. สามารถเชื่อมโยงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นำข้อมูลเหล่านั้นไปเขียนเป็นแผนภูมิ (diagrams) concept maps หรือ mind maps ให้เข้าใจได้ง่าย
 5. เขียนบันทึกด้วยถ้อยคำของตนเอง
 6. บันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ๆได้อย่างชัดเจน หากเป็นการอ่านจากหนังสือให้สังเกตแหล่งที่มาจากหน้าปกใน และ หากเป็นเว็บไซต์ ก็ให้บันทึกข้อมูล URL (URL หมายถึงตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ต โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและที่อยู่ของเว็บไซต์หนึ่ง ๆ )

ประโยชน์จากการอ่าน

 1. ช่วยให้เป็นคนเรียนเก่ง เพราะเมื่ออ่านเก่งแล้วจะเรียนวิชาต่างๆ ได้ดี
 2. ช่วยให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะได้อ่านเอกสารที่ให้ความรู้ในการปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ
 3. ช่วยให้ได้รับความบันเทิงในชีวิตมากขึ้นเพราะการได้อ่านวรรณกรรมดีๆ ย่อมทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ในยามว่าง
 4. ช่วยทำให้เป็นผู้ที่สังคมยอมรับ เพราะผู้ที่อ่านมากจะรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี
 5. ช่วยทำให้เป็นคนที่น่าสนใจ เพราะผู้ที่อ่านหนังสือมากจะมีความคิดลึกซึ้งและกว้างขวาง สามารถแสดงความรู้ ความคิดเห็นดีๆ มีประโยชน์ได้ทุกแห่งทุกเวลา

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1vlBbSU5lk6ftw-03jxPNICvP0E2z2FNG/view?fbclid=IwAR3ADC0OemWWAYtLc3u_hgluizflXIjBprUhJoXrJmFMCNDRgcg-WAW59L8

แหล่งที่มา : สื่อปันสุข By little teacher

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ