แจกไฟล์

แจกฟรี!! คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

แจกฟรี!! คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

แจกฟรี!! คู่มือ การปฎิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

แจกฟรี!! คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
แจกฟรี!! คู่มือ การปฎิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

คำชี้แจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลประกาศใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ์ภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสารธารณชนให้มากที่สุด ให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ มีการวางแผนการการดำเนินการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและเกิดผลดี ทั้งยังมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องการทุจริตและ การประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดทำ “คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุสำหรับสถานศึกษา ” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวอย่าง

ดาวน์โหลด

แหล่งที่มา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ