แจกไฟล์

แจกฟรี!! ปกรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint

แจกฟรี!! ปกรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint

แจกฟรี!! ปกรายงานผล การเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint

แจกฟรี!! ปกรายผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint
แจกฟรี!! ปกรายงานผล การเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint

คำชี้แจง

แจกฟรี!! ปกรายงานผล การเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint สามารถแก้ไข้ข้อความ เพิ่มรูปภาพ เปลี่ยนสี เปลี่ยนชื่อได้

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน คืออะไร

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการรวบรวมข้อมูล ข้อปัญหาต่างๆ และอุปสรรคที่พบตั้งแต่เริ่มต้นออกเยี่ยมบ้านจนบรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานในปีต่อๆ

หลักการและเหตุผล

ในการพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและการดำรงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียนโดยทางโรงเรียนต้องมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตในสังคมในได้อย่างมีความสุข

กิจกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียนและครู ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพื่อน การเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เห็นชีวิต ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน ขณะอยู่ที่บ้าน และเพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียน ที่อยู่ในความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมของสังคมต่อไป

ตัวอย่าง

แจกฟรี!! ปกรายงานผล การเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint
แจกฟรี!! ปกรายงานผล การเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint

ดาวน์โหลด

แหล่งที่มา

ปกดอทคอม – ปก.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ