แจกไฟล์

แจกฟรี!! คู่มือครู ACTIVE LEARNING ที่คุณภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร?

แจกฟรี!! คู่มือครู ACTIVE LEARNING ที่คุณภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร?

แจกฟรี!! คู่มือครู ACTIVE-LEARNING ที่คุณภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร?

แจกฟรี!! คู่มือครู ACTIVE LEARNING ที่คุณภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร?
แจกฟรี!! คู่มือครู ACTIVE-LEARNING ที่คุณภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร?

คำนำ

คู่มือครู “Active-Learning ที่มีคุณภาพ” เล่มนี้ จัดทํา ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้ครูที่สนใจยกระดับพัฒนาตนเองให้เท่าทันยุค ได้มีแนวคิดในการปรับวิธีพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีทิศทาง และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างไรก็ตามผู้บริหารสถานศึกษายุคนี้ จะรอทํา ตามคํา สั่งหรือนโยบายอย่างเดียว อาจตกยุคหรือล้าหลังจําเป็นต้องหาความรู้เพิ่มเติมเช่นเดียวกันเพื่อยกระดับให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าทันยุคได้อย่างไร

ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ มาจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยทํา หลากหลายอาชีพ จากอดีตเคยเป็นครู รับราชการกระทรวงยุติธรรม พนักงานและผู้บริหารบริษัทเอกชน เอ็นจีโอ นักวิชาการอิสระ วิทยากร ค้าขาย และจากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมมายาวนาน รวมทั้งได้ทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบ Active-Learning ในหลายจังหวัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเรียน เด็กติดเกม สร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้เด็กจากภาวะเสี่ยงปัญหาด้านสังคม พัฒนาทักษะคุณสมบัติพื้นฐานอาชีพที่มีคุณภาพ และฝึกทักษะนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก รวม 40 ปีที่ผ่านมา โดยยังคงทํา งานด้านพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้เท่าทันยุค ด้วยมีความมุ่งมั่นจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่จะมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในทางที่ดี(ข้อมูลประวัติผู้เขียนอ่านเพิ่มเติมได้ที่ท้ายเล่ม)

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูยุคนี้ จํา เป็นต้องเร่งยกระดับการพัฒนาตนเองให้เท่าทันยุคสอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดํา เนินชีวิตและอาชีพการงานของคนทุกกลุ่มใประเทศไทย ซึ่งมีทั้งให้คุณและให้โทษถ้ารู้ไม่เท่าทันยุคนี้ทักษะการปรับตัวและนํา เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการงานและการพัฒนาผู้เรียนนั้น ย่อมเป็นเรื่องสํา คัญมาก เช่นเดียวกับการพัฒนาผู้
เรียนแบบ Active-Learning ที่มีคุณภาพ

คู่มือครูเล่มนี้ จะเน้นสาระสํา คัญที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนกํา ลังจัดทํา วิดิโอสั้นเป็นตอนเพื่อเผยแพร่อีกช่องทางเพื่อจุดประกายให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเข้าใจได้มากขึ้น ด้วยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อเด็กไทย ใน TikToK : TeacherTraining และเพจ Facebook : Teacher Training และเพจ ChaweewanJammuak ท่านที่สนใจขอเชิญติดตามได้ต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดคู่มือคลิก

แหล่งที่มา

Chaweewan Jammuak

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ